İNOVASYON İÇİN EĞİTİM VAKFI

e4i Vakfı Resmi Senedi

MADDE 1-VAKFIN ADI

Vakfın adı “İnovasyon İçin Eğitim Vakfı”dır. Bu Resmi Senet’te, bundan sonra kullanılacak “Vakıf”sözcüğü ile yalnız bu vakıf kast ve ifade edilecektir.

MADDE 2-VAKFIN MERKEZİ

Vakfın merkezi İstanbul İli, Beşiktaş ilçesinde olup, adresi “ Büyük Bebek İnsirah Caddesi NO:65 Posta Kodu 34342 Bebek-İstanbul “‘dur. Yönetim Kurulu kararıyla vakfın adresi değiştirilebilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf, yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında, şube ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 3-VAKFIN AMACI

Vakfın amacı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının veya yabancı uyruklu gerçek kişilerin (“kişi”), ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim görmesine maddi ve/veya manevi katkı sağlamak, proje geliştirmek ,inovasyon içeren her türlü girişimi ,fikri desteklemek, toplumsal,kültürel her türlü yeniliklerin başlatılması , yeni ve farklı sonuçlar sağlayacak inovatif girişimlerde bulunulması ,desteklenmesi bu amacın gerçekleşmesi için her türlü maddi ve/veya manevi girişimleri gerçekleştirmek ve desteklemektir.

MADDE 4-VAKFIN FAALİYETLERİ

Vakıf, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a-Yurt içinde veya yurt dışında yüksek okul, lisans, lisans üstü veya doktora eğitimleri almak isteyen veya diğer akademik eğitim ve çalışmalarda bulunmak isteyen kişilere, söz konusu eğitim veya çalışma süresi boyunca karşılıklı veya karşılıksız ve/veya şartlı veya şartsız maddi ve manevi destek sağlanması,

b-Bu kişilerin ve sağlanacak maddi ve/veya manevi desteğin nitelikleri, miktarı ve süresinin; Vakıf mütevelli heyeti tarafından onaylanması,

c-Bu kişilerin seçim kriterlerinin Vakıf yönetim kurulu tarafından hazırlanarak mütevelli heyet onayına sunulması,

d-Bu kişilerin, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilerek Mütevelli Heyeti tarafından onaylanması,

e-Bu şekilde desteklenen öğrenci ve kişilere, aldıkları eğitim veya katıldıkları çalışmalar sürecinde, bireysel ve toplumsal anlamda en yüksek, etkin ve efektif faydayı sağlayabilmeleri maksadıyla mentörlük, koçluk ve/veya danışmanlık desteklerinin verilmesi,

f-Bu şekilde eğitim görmek veya çalışma yapmak isteyen kişilerin en doğru tercihleri yapmaları için mentörlük, koçluk ve/veya danışmanlık desteklerinin verilmesi,

g-Bu şekilde desteklenen öğrenci ve kişiler, bu şekilde eğitim almak veya çalışma yapmak isteyen kişiler ve hedef eğitim kurumları veya çalışma yerleri arasında etkili ve sürekli bilgi alışverişinin sağlanmasını ve bu amaçla toplantı, seminer, çalıştay, tanıtım gezileri, bülten gibi faaliyetlerin icra edilmesi veya bu gibi faaliyetlere katılım sağlanması,

h-Bu şekilde desteklenen öğrenci ve kişilere sağlanan maddi ve manevi desteğin sürdürülebilmesi, arttırılması ve vakıf faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi maksadıyla,

 1. Eğitim almak isteyen veya çalışma yapmak isteyen öğrenci ve kişilerin, vakıf faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalığının arttırılması maksadıyla tanıtım faaliyetleri düzenlenmesi,
 2. Sosyal, yazılı, görsel medya aracılığı ile Vakfın amaçları hakkında tanıtım yapılması ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağış toplanması,

iii. Taşınır veya taşınmaz mal edinilmesi ve bu malların gelirlerinden faydalanılması,

 1. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli kaynak oluşturma faaliyetleri

gerçekleştirilmesi,

 1. Genel kamuoyunda bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunulması, iletişim faaliyetleri ve kampanyalar yürütülmesi,
 2. Enstitü, akademi, teknoloji transfer merkezi, ve benzeri kurumları kurmak ya da kurulmasına ortak olunması,

vii. Yazılı, süreli veya süresiz basın yayın ve benzeri araçları kurmak, yayınlamak ya da bu süreçlere ortak olmak,

viii.Benzer amaçlarla çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum, devlet kuruluşları, özel sektör örgütleriyle işbirlikleri gerçekleştirmek, bu tür oluşumlara katılmak, yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan faaliyetler yürütmek,

 1. Çalışma kurulları kurmak ve işletmek,
 2. K-I2 Yaygın ve örgün eğitimi desteklemek,

5-VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE ŞLEMLER

Vakıf amacını gerçekleştimek için, ayrıca aşağıdaki iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir:

a-Vakıf amacının gerçekleştirilmesi için taşınırlar, taşınmazlar, alacaklar, haklar, mal varlıkları veya menkul değerler iktisap etmek,

b-Taşınmazlar üzerinde tesis edilecek intifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı ve benzeri sınırlı ayni hakları edinmek ve bu hakları kullanmak,

c-Sağlar arası muamelerle şartsız ve şartlı, mükellefiyetsiz ve mükellefiyetli bağışları kabul etmek,

d-Vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarruflarlar, Vakfın amacına yönelik şartsız ve şartlı, mükellefiyetsiz ve mükellefiyetli vasiyetleri kabul etmek,

e-Hukuk düzeninin sınırları içinde, Vakfın amacına yönelik ve benzer amaçlar izleyen Türk ve yabancı vakıflardan, kurum veya kuruluşlardan yardım kabul etmek,

f-Vakfın amacını gerçekleştirecek imkanların sağlanması için malvarlığında bulunan nakitleri çeşitli hesaplarada değerlendirmek; vakfın gelirlerini çeşitli yatırımlarda kullanmak, şirket kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, ticari ve iktisadi teşebbüsler veya işletmeler kurmak veya işletmek,

g-Maliki olduğu taşınır veya taşınmazları kiraya vermek, rehin etmek, satmak, sahip olduğu hakları veya menkul değerleri satmak veya bunlar üzerinde gelir sağlayıcı şekilde tasarrufta bulunmak,

h-Başkalarından taşınır veya taşınmaz kiralamak, ödünç almak, ödünç vermek, teminat almak, teminat vermek; Vakfın amacının gerçekleşmesi yönünde her çeşit sözleşme ilişkisine girmek,

i-Vakfın amacının gerçekleştirilebilmesi için harcanacak gelirleri arttırmak üzere, para mevcuduyla veya malvarlığına dahil kıymetlerle, yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini veya hisse temsil eden yada mevcut veya vücut buluacak bir hak veya alacak ifade eden diğer evrakını iktisap etmek, satmak, devretmek, hisse senetlerine ait kuponları almak, satmak, devretmek, bunların gelirlerini tahsil etmek ve harcamak, Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görünen tüm girişimlerde bulunmak, hukuk düzeninin sınırları içinde ve Vakfın hak ehliyeti çerçevesinde her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemlerini yapmak.

j-Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

MADDE 6-VAKFIN MAL VARLIĞI

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 60.000,00-TL(Altmı bin Türk Lirası)’dır.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

MADDE 7- VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

 1. Mütevelli Heyet
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Danışma Kurulu

MADDE 8- MÜTEVELLİ HEYET

Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı gerçek kişilerden oluşan 5 kişidir. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere yönetim kurulunca teklif edilen ve mütevelli heyet tarafından kabul edilen kişiler seçilir.

Vakfa önemli hizmet ve katkıları olanlar, mütevelli heyet kararı ile “Onursal Üyeliğe” alınabilir.

MADDE 9-MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim kurulunu seçmek,
 2. Denetim kurulunu seçmek,
 3. Danışma kurulunu seçmek,
 4. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 5. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 7. Vakıf yönetim kurulu tarafından belirlenen her bir gelecek yıl için sağlanacak maddi ve/veya manevi desteğin nitelikleri, miktarı ve süresinin onaylanması,
 8. Vakıf Yönetim kurulu tarafından belirlenen desteklenecek kişilerin seçim kriterlerinin onaylanması,
 9. Vakıf yönetim kurulu tarafından maddi ve/veya manevi desteklenmesi için belirlenen kiriterlere göre seçilen kişilerin onaylanması,
 10. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 11. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 12. Vakfa yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek,
 13. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

MADDE 10-MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Mütevelli heyet; ilk toplantısını vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapar; Mütevelli heyet olağan olarak senede iki kere toplanır. Mütevelli Heyeti, bir sonraki yılın destekleme kriterlerini ve desteklenmesi teklif edilen kişileri görüşmek üzere, toplantılarından birini her yılın Nisan-Mayıs aylarından birinde, diğerini Eylül-Ekim aylarından birinde yapar.

Yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte ikisinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az beşte ikisinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya telefon, SMS, elektronik posta gibi iletişim araçlarından en az biri kullanılarak duyurulur.

Mütevelli heyet üye tamsayısının en az beşte üçü (3/5) ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının beşte ikisinden (2/5) az olamaz.

Mütevelli heyette kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının beşte üçüdür (3/5).

Onursal üyeler, mütevelli heyeti toplantılarına ve müzakerelere katılabilir ancak oy kullanamazlar.

MADDE 11-YÖNETİM KURULU

Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek en az 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin mütevelli heyet üyesi olması zorunludur.Yönetim kuruluna vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim kurulu en az ayda bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı 3 olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

MADDE 12-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular;
 2. Her bir gelecek yıl için sağlanacak maddi ve/veya manevi desteğin nitelikleri, miktarı ve süresini belirleyerek Mütevelli Heyetin onayına sunar,
 3. Her bir gelecek yıl için desteklenecek kişilerin seçim kriterlerini Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının gereklerini göz önünde bulundurarak hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar,
 4. Desteklenmesi öngörülen kişileri belirlenen kriterlere göre seçer ve Mütevelli Heyetin onayına sunar,
 5. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar;
 6. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar;
 7. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar;
 8. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla gerektiğinde vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir;
 9. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir;
 10. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde veya yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar;
 11. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar;
 12. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular;
 13. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir;
 14. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar;
 15. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

MADDE 13-VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı,. yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

MADDE 14-DENETİM KURULU

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe tümü kendi içinden veya yalnız biri dışarıdan olmak üzere iki yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca mütevelli heyetten olmak üzere 1 (bir) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

MADDE 15 -DANIŞMA KURULU

Danışma kurulu ,mütevelli heyetçe tümü kendi içinden veya dışarıdan olmak üzere iki yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca mütevelli heyetten olmak üzere 1 (bir) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

MADDE 16-HUZUR HAKKI

Kamu görevlileri dışında yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip (verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti o belirler.

MADDE 17-VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın gelirleri; madde 5’te sayılan “Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler”den elde edilen her türlü gelirdir.

Vakfın hesap dönemi 01 Ocak’da başlar ve 31 Aralık’ta sona erer,

MADDE 18-VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte biri (1/3) yönetim ve idame giderleriyle ihtiyata ve vakfın mal varlığını artırıcı yatırımlara, kalan üçte ikisiyse (2/3) vakfın amacına uygun faaliyetleri hayata geçirmeye kullanılır.

Vakfın gelir ve gider dengesine göre bu oranlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile değiştirilebilir.

MADDE 19-RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte ikisinin (2/5) yazılı teklifi üzerine mütevelli heyet üye tamsayısının en az beşte üçünün (3/5) onayı ile yapılır.

MADDE 20-VAKFIN SONA ERMESİ

Vakıf amacına ulaşmak için yeterli olanaklara sahip olamaz hale gelmiş ve bu durum düzeltilemez nitelikteyse yönetim kurulunun da önerisi dikkate alınarak mütevelli heyet kararıyla vakfın feshine karar verilebilir. Ancak bu durumda dahi mütevelli heyetçe vakfın imkânları toplanarak bu malvarlıklarının daha dar bir alanda kullanılarak amaçların kısmen de olsa hayata geçirilmesini hedeflemek esastır.

Mütevelli heyetin fesih kararı alması durumunda fesih işlemleri için mahkemeye başvurulur. Mahkemece fesih işlemleri başlatıldığında mütevelli heyeti tasfiye kurulu olarak görev yapar. Mahkemenin tasfiye kurulunun mütevelli heyeti dışında üyelerden oluşturulmasını istemesi durumunda mütevelli heyet yeni bir kurulu mahkemeye önerir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının beşte üçünün (3/5) yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının beşte dördünün (4/5) onayı ile mümkündür. Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir,

MADDE 21-VAKIF KURUCULARI

Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda verilmiştir.

 1. Gamze Sart (TC 45xxxxxxxxx)
 2. Duygu Cankılıç İlhan (TC 19xxxxxxxxx)
 3. Gülşen Değirmencioğlu (TC 12xxxxxxxxx)
 4. Hulusi Berik ( TC 25xxxxxxxxx)
 5. Galip Sina Berik (TC 25xxxxxxxxx)
 6. Recep Batuhan Keleş (TC 10xxxxxxxxx)
 7. Oğuz Fikret Şahin (TC 39xxxxxxxxx)

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1.

Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

 1. Gamze Sart (Asil üye)
 2. Duygu Cankılıç İlhan (Asil üye)
 3. Gülşen Değirmencioğlu (Asil üye)
 4. Galip Sina Berik (Yedek üye )
 5. Recep Batuhan Keleş (Yedek üye)

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2.

Vakfın ilk geçici denetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

 1. Hulusi Berik (Asil üye)
 2. Oğuz Fikret Şahin (Asil Üye)
 3. Devran Demirkan (Asil Üye)
 4. Serdar Karababa (Yedek Üye)

Geçici Madde 3.

Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Oğuz Fikret Şahin yetkili kılınmıştır.

Ek 1 – İlk Mütevelli Heyet Listesi

 1. Gamze Sart (TC 45xxxxxxxxx)
 2. Duygu Cankılıç İlhan (TC 19xxxxxxxxx)
 3. Gülşen Değirmencioğlu (TC 12xxxxxxxxx)
 4. Hulusi Berik ( TC 25xxxxxxxxx )
 5. Galip Sina Berik (TC 25xxxxxxxxx )
 6. Recep Batuhan Keleş (TC 10xxxxxxxxx)
 7. Oğuz Fikret Şahin ( TC 39xxxxxxxxx)

Son Mütevelli Heyet Listesi

 1. Gamze Sart TC 45xxxxxxxxx
 2. Hulusi Berik TC 25xxxxxxxxx
 3. Mustafa Gazioğlu 455xxxxxxxxx
 4. Oğuz Fikret Şahin 39xxxxxxxxx
 5. Galip Sina Berik 25xxxxxxxxx
 6. Ercan Sarıdoğan 36xxxxxxxxx